SUBJUNTIBOA ORAINA 
Nor
ni NADIN
hi HADIN
hura DADIN
gu GAITEZEN
zu ZAITEZEN
zuek ZAITEZTEN
haiek DAITEZEN

Nor-nori

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
ni   NAKIA/NAN NAKION   NAKIZUN NAKIZUEN NAKIEN
hi HAKIDAN   HAKION HAKIGUN     HAKIEN
hura DAKIDAN DAKIA/NAN DAKION DAKIGUN DAKIZUN DAKIZUEN DAKIEN
gu   GAKIZKIA/NAN GAKIZKION   GAKIZKIZUN GAKIZKIZUEN GAKIZKIEN
zu ZAKIZKIDAN   ZAKIZKION ZAKIZKIGUN     ZAKIZKIEN
zuek ZAKIZKIDATEN   ZAKIZKIOTEN ZAKIZKIGUTEN     ZAKIZKIETEN
haiek DAKIZKIDAN DAKIZKIA/NAN DAKIZKION DAKIZKIGUN DAKIZKIZUN DAKIZKIZUEN DAKIZKIEN
 

nor-nork

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   HAZADAN DEZADAN   ZAITZADAN ZAITZATEDAN DITZADAN
hik NAZAA/NAN   DEZAA/NAN GAITZAA/NAN     DITZAA/NAN
hark NAZAN HAZAN DEZAN GAITZAN ZAITZAN ZAITZATEN DITZAN
guk   HAZAGUN DEZAGUN   ZAITZAGUN ZAITZATEGUN DITZAGUN
zuk NAZAZUN   DEZAZUN GAITZAZUN     DITZAZUN
zuek NAZAZUEN   DEZAZUEN GAITZAZUEN     DITZAZUEN
haiek NAZATEN HAZATEN DEZATEN GAITZATEN ZAITZATEN ZAITZATETEN DITZATEN

Nor-nori-nork

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   DIEZA(zki)A/NADAN DIEZA(zk)IODAN   DIEZA(zki)ZUDAN DIEZA(zue)ZUEDAN DIEZA(zki)IEDAN
hik DIEZA(zki)DAA/NAN   DIEZA(zk)IOA/NAN DIEZA(zki)GUA/NAN     DIEZA(zk)IEA/NAN
hark DIEZA(zki)DAN DIEZA(zki)A/NAN DIEZA(zk)ION DIEZA(zki)GUN DIEZA(zki)ZUN DIEZA(zki)ZUEN DIEZA(zk)IEN
guk   DIEZA(zki)A/NAGUN DIEZA(zk)IOGUN   DIEZA(zki)ZUGUN DIEZA(zki)ZUEGUN DIEZA(zk)IEGUN
zuk DIEZA(zki)DAZUN   DIEZA(zk)IOZUN DIEZA(zki)GUZUN     DIEZA(zk)IEZUN
zuek DIEZA(zki)DAZUEN   DIEZA(zk)IOZUEN DIEZA(zki)GUZUEN     DIEZA(zk)IEZUEN
haiek DIEZA(zki)DATEN DIEZA(zki)A/NATEN DIEZA(zk)IOTEN DIEZA(zki)GUTEN DIEZA(zki)ZUTEN DIEZA(zki)ZUETEN DIEZA(zk)IETEN
SUBJUNTIBOA IRAGANA 
nor
ni NENDIN
hi HENDIN
hura ZEDIN
gu GINTEZEN
zu ZINTEZEN
zuek ZINTEZTEN
haiek ZITEZEN

Nor-nori

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
ni   NENKIA/NAN NENKION   NENKIZUN NENKIZUEN NENKIEN
hi HENKIDAN   HENKION HENKIGUN     HENKIEN
hura ZEKIDAN ZEKIA/NAN ZEKION ZEKIGUN ZEKIZUN ZEKIZUEN ZEKIEN
gu   GENKIZKIA/NAN GENKIZKION   GENKIZKIZUN GENKIZKIZUEN GENKIZKIEN
zu ZENKIZKIDAN   ZENKIZKION ZENKIZKIGUN     ZENKIZKIEN
zuek ZENKIKIDATEN   ZENKIZKIOTEN ZENKIZKIGUTEN     ZENKIZKIETEN
haiek ZEKIZKIDAN ZEKIZKIA/NAN ZEKIZKION ZEKIZKIGUN ZEKIZKIZUN ZEKIZKIZUEN ZEKIZKIEN
 

nor-nork

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   HINTZADAN NEZAN   ZINTZADAN ZINTZATEDAN NITZAN
hik NINTZAA/NAN   HEZAN GINTZAA/NAN     HITZAN
hark NINTZAN HINTZAN ZEZAN GINTZAN ZINTZAN ZINTZATEN ZITZAN
guk   HINTZAGUN GENEZAN   ZINTZAGUN ZINTZATEGUN GENITZAN
zuk NINTZAZUN   ZENEZAN GINTZAZUN     ZENITZAN
zuek NINTZAZUEN   ZENEZATEN GINTZAZUEN     ZENITZATEN
haiek NINTZATEN HINTZATEN ZEZATEN GINTZATEN ZINTZATEN ZINTZATETEN ZITZATEN

nor-nori-nork

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   NIEZA(zki)A/NAN NIEZA(zk)ION   NIEZA(zki)ZUN NIEZA(zki)ZUEN NIEZA(zki)EN
hik HIEZA(zki)DAN   HIEZA(zk)ON HIEZA(zki)GUN     HIEZA(zk)IEN
hark ZIEZA(zki)DAN ZIEZA(zki)A/NAN ZIEZA(zk)ION ZIEZA(zki)GUN ZIEZA(zki)ZUN ZIEZA(zki)ZUEN ZIEZA(zk)IEN
guk   GENIEZA(zki)A/NAN GENIEZA(zk)ION   GENIEZA(zki)ZUN GENIEZA(zki)ZUEN GENIEZA(zk)IEN
zuk ZENIEZA(zki)DAN   ZENIEZA(zk)ION ZENIEZA(zki)GUN     ZENIEZA(zki)EN
zuek ZENIEZA(zki)DATEN   ZENIEZA(zk)IOTEN ZENIEZA(zki)GUTEN     ZENIEZA(zk)IETEN
haiek ZIEZA(zki)DATEN ZIEZA(zki)A/NATEN ZIEZA(zk)IOTEN ZIEZA(zki)GUTEN ZIEZA(zki)ZUTEN ZIEZA(zki)ZUETEN ZIEZA(zki)ETEN