DEKLINABIDEA

Izen bereziak

bokalez amaitutakoak kontsonantez amaitutakoak
pertsona/leku izenak 
 
   
NOR Eneko Miren
NORK EnekoK MirenEK
NORI EnekoRI MirenI
NOREN EnekoREN MirenEN
NOREKIN EnekoREKIN MirenEKIN
NORENTZAT EnekoRENTZAT MirenENTZAT
ZERTAZ EnekoZ MirenEZ
 

 

leku izenak  
     
NON OrioN GasteizEN
NONDIK OrioTIK GasteizTIK ¹
NORA OrioRA GasteizA ²
NORAINO OrioRAINO GasteizERAINO
NORANTZ OrioRANTZ GasteizERANTZ
NONGO OrioKO GasteizKO ³
NORAKO OrioRAKO GasteizERAKO
 

 

pertsona izenak  
     
NORENGAN EnekoRENGAN MirenENGAN
NORENGANDIK EnekoRENGANDIK MirenENGANDIK
NORENGANA EnekoRENGANA MirenENGANA
NORENGANANTZ EnekoRENGANANTZ MirenENGANANTZ
NORENGANAINO EnekoRENGANAINO MirenENGANAINO
NORENGATIK EnekoRENGATIK MirenENGATIK

 

¹ GasteizTIK/GasteizETIK, ZarauzTIK/ZarautzETIK, IrunDIK/IrunETIK, BrasilDIK/BrasilETIK…
² GasteizA/GasteizERA, ZarautzA/ZarautzERA, IrunA/IrunERA, BrasilA/BrasilERA…
³ GasteizKO/GasteizEKO, ZarauzKO/ZarautzEKO, IrunGO/IrunEKO, BrasilGO/BrasilEKO…
 
(-R)z amaitzen diren izenek (Igor, Eibar…) bikoiztu egiten dute: Igorrek, Eibarren…