DEKLINABIDEA

Izen arruntak (kontsonantez amaitutakoak)

Singularra Plurala Mugagabea
NOR haranA haranAK haran
Partitiboa     haranIK
NORK haranAK haranEK haranEK
NORI haranARI haranEI haranI
NOREN haranAREN haranEN haranEN
NOREKIN haranAREKIN haranEKIN haranEKIN
NORENTZAT haranARENTZAT haranENTZAT haranENTZAT
ZERTAZ haranAZ haranEZ haranEZ
NORTZAT     haranTZAT
 

 

bizigabeak  
NON haranEAN haranETAN haranETAN
NONDIK haranETIK haranETATIK haranETATIK
NORA haranERA haranETARA haranETARA
NORAINO haranERAINO haranETARAINO haranETARAINO
NORANTZ haranERANTZ haranETARANTZ haranETARANTZ
NONGO haranEKO haranETAKO haranETAKO
NORAKO haranERAKO haranETARAKO haranETARAKO
 

 

bizidunak  
NORENGAN lagunA(REN)GAN lagunENGAN lagunENGAN
NORENGANDIK lagunA(REN)GANDIK lagunENGANDIK lagunENGANDIK
NORENGANA lagunA(REN)GANA lagunENGANA lagunENGANA
NORENGANANTZ lagunA(REN)GANANTZ lagunENGANANTZ lagunENGANANTZ
NORENGANAINO lagunA(REN)GANAINO lagunENGANAINO lagunRENGANAINO
NORENGATIK lagunA(REN)GATIK lagunENGATIK lagunENGATIK

 

*(-R)z amaitutakoek (txakur…) bikoiztu egiten dute: txakurrek…