BALDINTZA
Nor
ni BANINTZ
hi BAHINTZ
hura BALITZ
gu BAGINA
zu BAZINA
zuek BAZINETE
haiek BALIRA

nor-nori

 

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
ni   BANINTZAIK/N BANINTZAIO   BANINTZAIZU BANINTZAIZUE BANINTZAIE
hi BAHINTZAIT   BAHINTZAIO BAHINTZAIGU     BAHINTZAIE
hura BALITZAIT BALITZAIK/N BALITZAIO BALITZAIGU BALITZAIZU BALITZAIZUE BALITZAIE
gu   BAGINTZAIZKIK/N BAGINTZAIZKIO   BAGINTZAIZKIZU BAGINTZAIZKIZUE BAGINTZAIZKIE
zu BAZINTZAIZKIT   BAZINTZAIZKIO BAZINTZAIZKIGU     BAZINTZAIZKIE
zuek BAZINTZAIZKIDATE   BAZINTZAIZKIOTE BAZINTZAIZKIGUTE     BAZINTZAIZKIETE
haiek BALITZAIZKIT BALITZAIZKIK/N BALITZAIZKIO BALITZAIZKIGU BALITZAIZKIZU BALITZAIZKIZUE BALITZAIZKIE
 

Nor-nork

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   BAHINDUT BANU   BAZINTUT BAZINTUZTET BANITU
hik BANINDUK/N   BAHU BAGINTUK/N     BAHITU
hark BANINDU BAHINDU BALU BAGINTU BAZINTU BAZINTUZTE BALITU
guk   BAHINDUGU BAGENU   BAZINTUGU BAZINTUZTEGU BAGENITU
zuk BANINDUZU   BAZENU BAGINTUZU     BAZENITU
zuek BANINDUZUE   BAZENUTE BAGINTUZUE     BAZENITUZTE
haiek BANINDUTE BAHINDUTE BALUTE BAGINTUZTE BAZINTUZTE BAZINTUZTETE BALITUZTE

Nor-nori-nork

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   BANI(zki)K/N BANI(zki)O   BANI(zki)ZU BANI(zki)ZUE BANI(zki)E
hik BAHI(zki)T   BAHI(zki)O BAHI(zki)GU     BAHI(zki)E
hark BALI(zki)T BALI(zki)K/N BALI(zki)0 BALI(zki)GU BALI(zki)ZU BALI(zki)ZUE BALI(zki)E
guk   BAGENI(zki)K/N BAGENI(zki)O   BAGENI(zki)ZU BAGENI(zki)ZUE BAGENI(zki)E
zuk BAZENI(zki)T   BAZENI(zki)O BAZENI(zki)GU     BAZENI(zki)E
zuek BAZENI(zki)DATE   BAZENI(zki)OTE BAZENI(zki)GUTE     BAZENI(zki)ETE
haiek BALI(zki)DATE BALI(zki)A/NATE BALI(zki)OTE BALI(zki)GUTE BALI(zki)ZUTE BALI(zki)ZUETE BALI(zki)ETE
ONDORIOA  ORAINA
Nor
ni NINTZATEKE
hi HINTZATEKE
hura LITZATEKE
gu GINATEKE
zu ZINATEKE
zuek ZINATEKETE
haiek LIRATEKE

Nor-nori

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
ni   NINTZAIA/NAKE NINTZAIOKE   NINTZAIZUKE NINTZAIZUEKE NINTZAIEKE
hi HINTZAIDAKE   HINTZAIOKE HINTZAIGUKE     HINTZAIEKE
hura LITZAIDAKE LITZAIA/NAKE LITZAIOKE LITZAIGUKE LITZAIZUKE LITZAIZUEKE LITZAIEKE
gu   GINTZAIZKIA/NAKE GINTZAIZKIOKE   GINTZAIZKIZUKE GINTZAIZKIZUEKE GINTZAIZKIEKE
zu ZINTZAIZKIDAKE   ZINTZAIZKIOKE ZINTZAIZKIGUKE     ZINTZAIZKIEKE
zuek ZINTZAIZKIDAKETE   ZINTZAIZKIOKETE ZINTZAIZKIGUKETE     ZINTZAIZKIEKETE
haiek LITZAIZKIDAKE LITZAIZKIA/NAKE LITZAIZKIOKE LITZAIZKIGUKE LITZAIZKIZUKE LITZAIZKIZUEKE LITZAIZKIEKE
 

Nor-nork

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   HINDUKET NUKE   ZINTUZKET ZINTUZKETET NITUZKE
hik NINDUKEK/N   HUKE GINTUZKEK/N     HITUZKE
hark NINDUKE HINDUKE LUKE GINTUZKE ZINTUZKE ZINTUZKETE LITUZKE
guk   HINDUKEGU GENUKE   ZINTUZKEGU ZINTUZKETEGU GENITUZKE
zuk NINDUKEZU   ZENUKE GINTUZKEZU     ZENITUZKE
zuek NINDUKEZUE   ZENUKETE GINTUZKEZUE     ZENITUZKETE
haiek NINDUKETE HINDUKETE LUKETE GINTUZKETE ZINTUZKETE ZINTUZKETETE LITUZKETE

Nor-nori-nork

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   NI(zki)A/NAKE NI(zki)OKE   NI(zki)ZUKE NI(zki)ZUEKE NI(zki)EKE
hik HI(zki)DAKE   HI(zki)OKE HI(zki)GUKE     HI(zki)EKE
hark LI(zki)DAKE LI(zki)A/NAKE LI(zki)OKE LI(zki)GUKE LI(zki)ZUKE LI(zki)ZUEKE LI(zki)EKE
guk   GENI(zki)A/NAKE GENI(zki)OKE   GENI(zki)ZUKE GENI(zki)ZUEKE GENI(zki)EKE
zuk ZENI(zki)DAKE   ZENI(zki)OKE ZENI(zki)GUKE     ZENI(zki)EKE
zuek ZENI(zki)DAKETE   ZENI(zki)OKETE ZENI(zki)GUKETE     ZENI(zki)EKETE
haiek LI(zki)DAKETE LI(zki)A/NAKETE LI(zki)OKETE ZI(zki)GUKETE LI(zki)ZUKETE LI(zki)ZUEKETE LI(zki)EKETE
ONDORIOA  IRAGANA
Nor
ni NINTZATEKEEN
hi HINTZATEKEEN
hura ZATEKEEN
gu GINATEKEEN
zu ZINATEKEEN
zuek ZINATEKETEN
haiek ZIRATEKEEN

Nor-nori

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
ni   NINTZAIA/NAKEEN NINTZAIOKEEN   NINTZAIZUKEEN NINTZAIZUEKEEN NINTZAIEKEEN
hi HINTZAIDAKEEN   HINTZAIOKEEN HINTZAIGUKEEN     HINTZAIEKEEN
hura ZITZAIDAKEEN ZITZAIA/NAKEEN ZITZAIOKEEN ZITZAIGUKEEN ZITZAIZUKEEN ZITZAIZUEKEEN ZITZAIEKEEN
gu   GINTZAIZKIA/NAKEEN GINTZAIZKIOKEEN   GINTZAIZKIZUKEEN GINTZAIZKIZUEKEEN GINTZAIZKIEKEEN
zu ZINTZAIZKIDAKEEN   ZINTZAIZKIOKEEN ZINTZAIZKIGUKEEN     ZINTZAIZKIEKEEN
zuek ZINTZAIZKIDAKETEN   ZINTZAIZKIOKETEN ZINTZAIZKIGUKETEN     ZINTZAIZKIEKETEN
haiek ZITZAIZKIDAKEEN ZITZAIZKIA/NAKEEN ZITZAIZKIOKEEN ZITZAIZKIGUKEEN ZITZAIZKIZUKEEN ZITZAIZKIZUEKEEN ZITZAIZKIEKEEN
 
Nor-nork
ni hi hura gu zu zuek haiek
nik   HINDUKEDAN NUKEEN   ZINTUZKEDAN ZINTUZKETEDAN NITUZKEEN
hik NINDUA/NAKEEN   HUKEEN GINTUZKEA/NAN     HITUZKEEN
hark NINDUKEEN HINDUKEEN ZUKEEN GINTUZKEEN ZINTUZKEEN ZINTUZKETEN ZITUZKEEN
guk   HINDUKEGUN GENUKEEN   ZINTUZKEGUN ZINTUZKETEGUN GENITUZKEEN
zuk NINDUZUKEEN   ZENUKEEN GINTUZKEZUN     ZENITUZKEEN
zuek NINDUZUEKEEN   ZENUKETEN GINTUZKEZUEN     ZENITUZKETEN
haiek NINDUKETEN HINDUKETEN ZUKETEN GINTUZKETEN ZINTUZKETEN ZINTUZKETETEN ZITUZKETEN

Nor-nori-nork

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik   NI(zki)A/NAKEEN NI(zki)OKEEN   NI(zki)ZUKEEN NI(zki)ZUEKEEN NI(zki)EKEEN
hik HI(zki)DAKEEN   HI(zki)OKEEN HI(zki)GUKEEN     HI(zki)EKEEN
hark ZI(zki)DAKEEN ZI(zki)A/NAKEEN ZI(zki)OKEEN ZI(zki)GUKEEN ZI(zki)ZUKEEN ZI(zki)ZUEKEEN ZI(zki)EKEEN
guk   GENI(zki)A/NAKEEN GENI(zki)OKEEN   GENI(zki)ZUKEEN GENI(zki)ZUEKEEN GENI(zki)EKEN
zuk ZENI(zki)DAKEEN   ZENI(zki)OKEEN ZENI(zki)GUKEEN     ZENI(zki)EKEEN
zuek ZENI(zki)DAKETEN   ZENI(zki)OKETEN ZENI(zki)GUKETEN     ZENI(zki)EKETEN
haiek ZI(zki)DAKETEN ZI(zki)A/NAKETEN ZI(zki)OKETEN ZI(zki)GUKETEN ZI(zki)ZUKETEN ZI(zki)ZUEKETEN ZI(zki)EKETEN