AGINTERA
Nor
ni
hi HADI
hura BEDI
gu
zu ZAITEZ
zuek ZAITEZTE
haiek BITEZ

Nor-nori

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
ni              
hi HAKIT   HAKIO HAKIGU     HAKIE
hura BEKIT BEKIK/N BEKIO BEKIGU BEKIZU BEKIZUE BEKIE
gu              
zu ZAKIZKIT   ZAKIZKIO ZAKIZKIGU     ZAKIZKIE
zuek ZAKIZKIDATE   ZAKIZKIOTE ZAKIZKIGUTE     ZAKIZKIETE
haiek BEKIZKIT BEKIZKIK/N BEKIZKIO BEKIZKIGU BEKIZKIZU BEKIZKIZUE BEKIZKIE

Nor-nork

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik              
hik NAZAK/N   EZAK/N GAITZAK/N     ITZAK/N
hark NAZA   BEZA GAITZA     BITZA
guk              
zuk NAZAZU   EZAZU GAITZAZU     ITZAZU
zuek NAZAZUE   EZAZUE GAITZAZUE     ITZAZUE
haiek NAZATE   BEZATE GAITZATE     BITZATE

Nor-nori-nork

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik              
hik IEZA(zki)DAK/N   IEZA(zk)IOK/N IEZA(zki)GUK/N     IEZA(zk)IEK/N
hark BIEZA(zki)T BIEZA(zki)K/N IEZA(zk)IO BIEZA(zki)GU BIEZA(zki)ZU BIEZA(zki)ZUE BIEZA(zk)IE
guk              
zuk IEZA(zki)DAZU   IEZA(zk)IOZU IEZA(zki)GUZU     IEZA(zk)IEZU
zuek IEZA(zki)DAZUE   IEZA(zk)IOZUE IEZA(zki)GUZUE     IEZA(zk)IEZUE
haiek BIEZA(zki)DATE BIEZA(zki)A/NATE BIEZA(zk)IOTE BIEZA(zki)GUTE BIEZA(zki)ZUTE BIEZA(zki)ZUETE BIEZA(zk)IETE